Co je Future Literacy

Future Literacy resp. v češtině gramotnost pro budoucnost, tak jak je rozvíjena pod hlavičkou UNESCO, je především dovednost. A to:

 • porozumět roli a významu budoucnosti v tom, co každý den vidíme a děláme, 
 • představit si vícero různých scénářů budoucnosti a schopnost používat budoucnost jako perspektivu, přes kterou se nově díváme na současnost. 

Pokud totiž používáme jen minulost a současnost pro naše rozhodování a vnímání světa, můžeme přehlédnout důležité vznikající fenomény. Rozšiřováním vnímání budoucnosti rozšiřujeme schopnost integrovat komplexitu do našich rozhodování, a nejistota se tak z odmítané hrozby stává vítanou příležitostí. 

Být gramotným pro budoucnost znamená umět zapojit představivost, intuici a smysly, zvyšovat schopnost být odolný a připravený na změny, přijmout je jako nedílnou a vítanou součást života, vymýšlet nová řešení a hledat nové možnosti.

V tradičním pojetí gramotnost neznamená jen schopnost číst či psát, je to rovněž dovednost reflektovat, analyzovat a tvořit. Tak jako čtenář při čtení reflektuje pozadí událostí, s ohledem na autora, jeho předpoklady a situaci i jiné, jemu známé informace na podobné téma. Zkrátka nejde jen o čtení, ale o celkové porozumění textu v širším kontextu. Stejně tak můžeme gramotnost pro budoucnost chápat jako kompetenci porozumět různým scénářům budoucnosti a nalézat v každodenním životě způsoby, jak naplňovat kýžený scénář budoucnosti s přihlédnutím ke všem změnám, které život přináší.

Osvojit si tuto dovednost může každý člověk. Důvodem je jednak to, že budoucnost neexistuje  a můžeme si ji jen představovat. Druhým důvodem je fakt, že my, lidé, máme schopnost představovat si a snít. Díky tomu si vytváříme představy o budoucnosti  z různých důvodů v různých podobách. Činit tak vědomě znamená být gramotným pro budoucnost.

Málo jsme zvyklí, anebo jsme pozapomněli,  dívat se do budoucna a pochopit, jak naše současné myšlení a chování v budoucnu ovlivní situaci jednotlivce, společenství i celé planety. 

Co je nepředstavitelné, jako by neexistovalo. Náš mozek to přirozeně vytěsňuje díky zaujetí přítomností (present bias). Uvolňováním dopaminu tak upřednostňuje krátkodobé odměny před těmi dlouhodobými.

Ač budoucnost existuje jen v našich představách, používáme ji každý den. Předpovídáme, bojíme se, díváme se vpřed s nadějí.

Proč je Future Literacy důležitá?

Současné problémy vyžadují myšlení přesahující délku našich životů. Budoucnost je nejistá. Klimatická změna, pandemie, války, hospodářské krize, vzrůstající nerovnosti a polarizace ve společnosti, sociální vyčleňování, rasismus, mezigenerační konflikty a další problémy rozbíjí tradiční představu o budoucnosti lidstva, kterou plánujeme, abychom se cítili v bezpečí, abychom si byli alespoň natolik jisti, aby nám dávalo smysl investovat do zítřka, do budoucnosti.

Řešení je, ale lidé po něm musí toužit.

 To ovšem  není malý problém. Bez představy budoucnosti, která evokuje naději a podporuje spolupráci, hrozí vyšší riziko zoufalství, beznaděje, apatie a konfliktů. Futures Literacy  je cesta jak překonat nedostatek představivosti o scénářích budoucnosti, jak přinést naději a zkompetentnění. Jako jednotlivci i společenství jsme schopni učinit více než kdy v historii. Závisí to ovšem na naší schopnosti takto činit.

Zdroj: https://en.unesco.org/futuresliteracy/about

Čeho chci dosáhnout? Co je můj záměr?

Chci přispět ke změně toho, jakým způsobem jako jednotlivci i společnost ne-nahlížíme na budoucnost. Zahrnout budoucnost a sny o budoucnosti do našeho současného myšlení, postojů a chování.

Chci prozkoumat, jak zavést Futures Literacy, tedy gramotnost pro budoucnost, do českého vzdělávacího systému a potažmo do české společnosti. 

Ráda bych vytvořila ekosystém, který gramotnost pro budoucnost v české společnosti kultivuje, na systémové celospolečenské úrovni, zkoumáním metod a postupů v rámci Futures Literacy Lab. V první fázi přípravou a realizací  workshopů (pro SŠ, druhý stupeň ZŠ), semestrálních kurzů (VŠ), programu pro celoživotní vzdělávání, vzdělávání v organizacích a firmách, následně vytvořením ucelené podpory pro vzdělávání a osvojování si dovedností pro budoucnost.

V součinnosti s Petrem Fridrichem, který se tématu Futures Literacy věnuje několik let, a který absolvoval Futures Literacy  trénink na Hanze University v holandském Groningenu, připravujeme jako první krok prožitkový workshop pro lektory, průvodce, učitele a zároveň i pro studenty SŠ a VŠ. První celodenní workshop naživo, pod názvem Future Literacy in EDU (Universities), proběhl 6. června 2023 především pro zájemce z Univerzity Karlovy na půdě Kampusu Hybernská. Zúčastnili se ho zaměstnanci Univerzity, kteří jsou otevření nahlédnout na téma možných scénářů budoucnosti vzdělávání na univerzitě. Aktuálně reagujeme na nabídku rozvoje a zázemí pro téma Futures Literacy na půdě Kampusu Hybernská.

Futures Literacy je pro mě možnou odpovědí na otázku: “Jak přimět lidi, aby přijali budoucnost do svého současného myšlení, postojů a chování?” Potažmo:  “Jak být zodpovědný za budoucnost, kterou spolu-tvořím. Jak přinést uvědomění budoucnosti v současnosti?“

O budoucnosti se dost mluví, ale je to takový vágní pojem, žádná představa, spousta strašení. A když se řekne budoucnost, tak si spíš vybavím dovolenou příští léto či horentní nedoplatek za plyn a elektřinu než to, jak budou naše děti žít, až budou dospělé. Chybí představitelnost, prožitek. Proto děláme, jako by budoucnost neexistovala.

Vizualizace, prožitek budoucnosti nás vede k tomu, že jí můžeme uvěřit, získat k ní důvěru. Můžeme si prožít různé scénáře a vybrat si, který z nich je ten, který chceme zhmotňovat v každodenním konání.

Futures (Literacy) Lab

Use the future to innovate the present

Futures (Literacy) Lab je místem, které stejně jako možné budoucnosti zatím neexistuje. Je to budoucí prostor pro sociální inovace a experiment. Pracuje na principu sebeřízené učící se organizace, využívá kolektivní inteligenci, přichází s nabídkami metod a technik k uchopení tématu udržitelnosti, zvyšování gramotnosti pro budoucnost, pochopení budoucnosti, práce s nejistotou a změnou v přítomnosti. Vyvíjí také systém podpory pro zvyšování kompetencí a dovedností pro budoucnost. Je to místo ukotvené ve stávajícím systému a přesto nezávislé.

Je to rámcová vize, kterou chceme upřesňovat a postupně zhmotňovat.

Když jsou lidé schopni se rozhodnout, proč a jak používat budoucnost, jsou schopni lépe odhalit a vytvořit jinak neviditelné – inovovat a transformovat. Jsou více otevřeni novinkám, experimentu, diskomfortu a nejistotě, mají větší pokoru v přístupu ke kontrole budoucnosti, jsou schopni lépe ocenit možnosti, které se jim se změnou otevírají. 

Jeden ze způsobů, jak získat tyto dovednosti, je právě prostřednictvím Futures Literacy Lab, workshopů a metodiky, kterou tento experimentální prostor vyvine.

Tvořivé učící se workshopy umožní účastníkům objevovat, přerámovat a změnit názor na předpoklady, podle kterých si představují budoucnost. Tím, že budoucnost neexistuje a je nevypočitatelná – nepředvídatelná, jsme schopni jen zkoušet a rozvíjet naše systémy citlivosti a všímavosti, které nám umožňují vnímat přítomnost. 

Future Labs tak budou i efektivním nástrojem pro testování hypotéz o charakteristických znacích a dopadu gramotnosti pro budoucnost.

Účastníci v rámci Futures Labs workshopů získají:

 • úvod do tématu a představu své schopnosti používat budoucnost, resp. různé scénáře budoucnosti
 • představení metodiky
 • katalyzační efekt změny ve vlastním životě či projektu

Futures Labs, které vznikají v různých místech světa, jsou založeny na shodných principech:

 • Databázi znalostí tvoříme společně s využitím budoucností
 • Věříme v efekt psychologického bezpečí jako výchozí princip
 • Vycházíme z toho, že budoucnost nemá vlastníka, tj. nikomu nepatří

Význam gramotnosti pro jednotlivce

 • schopnost nacházet podstatu, odpovědi na otázky: “Kdo jsem?” a “Jaké je mé poslání?”
 • žít naplněný život
 • pochopení pro to, co je skutečně v životě podstatné a důležité, eliminace náhražek zvenčí, které vedou ke konzumerismu, přejídání, chronickým nemocem, stresu, duševním chorobám, závislostem a jiným zátěžím
 • mít uvědomění, že za svůj osud jsem zodpovědný, mohu jej ovlivnit, snížit pocit bezmoci a strachů, strachu ze změny, z přílišné komplexity, ze ztráty kontroly nad světem, jak ho známe
 • zvýšení odolnosti (resilience), zvýšení schopnosti přizpůsobovat se změnám, které nás budou provázet v daleko větší intenzitě, než si teď dokážeme představit
 • schopnost držet kontrolu nad svým životem, mít vnitřní kompas, nepodléhat dezinformacím
 • podpora hodnotového rámce jednotlivce

Proč je důležité mít společnost gramotnou v otázkách budoucnosti?

 Čím lépe se lidstvu podaří poznat různé scénáře a osvojit si metody k pochopení a představám budoucnosti, tím méně se budeme budoucnosti obávat. Naopak, tím spíše budeme schopni měnit sebe, inovovat a využívat budoucí příležitosti. 

Gramotnost pro budoucnost přináší mj.

 • spoluzodpovědnost za vývoj ve společnosti, aktivní občanství, péči o společné hodnoty a demokracii
 • uvědomění si vzájemné propojenosti, podporu společenství, komunitního života, péči o vztahy, přirozený přístup k integraci a diverzitě
 • přirozenou citlivost k potřebám jednotlivců, společnosti i planety (chápání ekologie nejen rozumem, ale i citem) a možnost znovupropojení s přírodou

Inkluzivní a lepší budoucnost se nestane, dokud jako společnost neuznáme a nepřipustíme, že budoucnosti pro všechny nemohou být vytvořeny hrstkou “vyvolených”. 

Jaká je vaše odpověď na otázku: “Jakou budoucnost chcete pro sebe a své děti?”

Proč mě přitáhlo téma Futures Literacy

Když se ohlédnu zpět, jsem schopna zmapovat některé milníky:

 • rok 2010 resp. 2013, můj zájem a zodpovědnost za budoucnost stoupali od narození dětí, kdy se mi přirozeně prodloužilo vnímání délky mého dopadu.
 • rok 2016 -založení My Refresh s.r.o. s Terkou Vacatovou a později i Gabkou Bohmovou. Věnovaly jsme se otevírání tématu wellbeing v práci a wellbeing for all tj. dostatku, hojnosti pro všechny zúčastněné (lidi, společenství, planetu) v současnosti i budoucnosti. 
 • rok 2017 – připojení se ke skupině hybatelů Changemakers ve vzdělávání díky Martinu Lupovi, kde jsem si prožila snění a učení se spolutvorby se skupinou nadšenců pro vznik systému decentralizovaného a neformálního vzdělávání, Edusystém.
 • rok 2018 – potřeba kultivace místa, ve kterém žiji a aktivní účast v sousedském, občanském a politickém životě nejen v naší městské části vyústila ve vytvoření komunitního spolku ÚJEZD.KOM a kandidátky Piráti a STAN pro Újezd v komunálních volbách na podzim 2018. Následně se potřeba kultivovat prostředí promítla v letech 2019-2020 i do podpory Pirátské strany a jejího fungování, do účasti ve výběrovém programu Nebojme se komunální politiky Nadace Via v období 2021-2022 a také kultivací sousedského života v online prostoru díky spravování FB skupiny Újezd nad Lesy – Místo pro život.
 • 2019 – kdy se zhmotnila má fascinace nehiearchickým, amébním způsobem fungování organizace v spolupráci na přípravách a realizaci konference (R)Evoluce v organizacích v říjnu 2019 a následně vzniku Evolucia.
 • 2020 – připojení a propojení s celosvětovou skupinou hybatelů sdruženou pod Presencing Institute, účastí na Integrální evropské konferenci v r. 2020 a 2021.
 • všechny tyto aktivity a spousta drobností uvnitř i mimo ně mě přivádí k přijetí změny, k otevřenosti a pozitivnímu naladění, balancování svobody a zodpovědnosti, k naději, s kterou hledím do budoucna. A moc bych si přála, aby to tak mělo více z nás. Lámat násilím, přesvědčovat a vymezovat se je cesta zmaru a vyčerpání, také jsem ji vyzkoušela. Budovala jsem také projekty mimo systém, i to je vyčerpávající, nepochopené a nedostatečně vyživené.
 • listopadu 2022 – když mi Petr Fridrich řekl o Futures Literacy, jako by se mi rozbřesklo. Během jediného dne se zformovalo volání: Prozkoumat, jak zavést Futures Literacy, neboli gramotnost pro budoucnost, do českého vzdělávacího systému a potažmo do celé společnosti. Vždyť to může být cesta – systémová, ukotvená v záměru celosvětové organizace a v metodice, která je v zahraničí již prošlapávaná s množstvím zkušeností a technik k dispozici. Cesta, jak přinést budoucnost tam, kde jí může a chce být nasloucháno, mezi mladé lidi – žáky a studenty do škol – a jejich prostřednictvím ovlivňovat další lidi, učitele, rodiče…

Future Skills – jaké dovednosti potřebujeme, abychom v budoucnu obstáli?

Součástí procesu evaluace jak zavést FL do českého vzdělávacího systému jsou i tyto otázky:

 • Jaké dovednosti se jeví jako důležité pro budoucnost?
 • Jaký prostor a podpora je v současném systému dána jejich koncepčnímu rozvoji?
 • Jaké jsou inspirace ze zahraničí?

Na tyto otázky postupně hledáme odpovědi, které zde chceme sdílet.

Jaké dovednosti pro budoucnost potřebujeme jako lidstvo nejvíce rozvíjet? Souzníme s tím, jak kompetence pro budoucnost rozvíjí např. globální iniciativa Inner Development Goals.

Zdroje: